Mysłakowice, dnia 18.08.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ REMONTU XVI - wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 73B, 58-508 Łomnica; NIP 6112726395, REGON 040113629.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont XVI – wiecznego kamiennego muru okalającego dawny cmentarz przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy.
W ramach zadania planuje się następujące prace remontowe:
1. Demontaż płyt nagrobnych,
2. Rozbiórkę uszkodzonych odcinków muru,
3. Oczyszczenie muru, usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie wyrw w murze,
4. Odbudowę rozebranego muru,
5. Uzupełnianie spoin zaprawą wapienno-cementową,
6. Wykonanie zabezpieczenia korony muru poprzez wykonanie nowego okapnika z betonu,
7. Naprawę istniejącego okapnika,
8. Zaimpregnowanie muru,
9. Montaż uprzednio zdemontowanych płyt nagrobnych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do za-proszenia.

IV. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację usług, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administra-cyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 15.12.2023 roku.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

VI.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający sto-sowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
VI.2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane uprawnienia oraz sprzę-tem do realizacji przedmiotu zamówienia.
VI. 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych lub kon-serwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wraz z ofertą cenową dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.

 VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia
2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi stosowne uprawnienia oraz sprzętem (wzór – Załącznik nr 1).
3. Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych ofert.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający ustala jedno kryterium wyboru oferty:
a) Kryterium cena - waga 100%

IX. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać e- mailem w postaci „skanu” zawierającego podpisy Wykonawcy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobi-ście w Kancelarii Parafialnej przy ul. Karkonoskiej 74 w Łomnicy, tel. 75 71 31 615, przed upływem termi-nu wyznaczonego na składanie ofert tj.  do dnia 18.09.2023 r. godz. 15:00.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.


 

Dokumenty do pobrania:

Decyzja konserwatora       Pobierz

Program konserwatorski    Pobierz

Projekt budowlany             Pobierz

Załącznik nr 1                    Pobierz

 

 

 

scroll back to top
Polish English German

symbole papieskie